چاپار | هفت روز در هفت دقیقهChapar | 7 Days in 7 mins | 2021/11/27 |

#چاپار| هفت روز در هفت دقیقه
#Chapar | 7 Days in 7 mins
Nov 27, 2021
خبرنامهٔ هفتگی ونکوور به فارسی
Vancouver Weekly News in Persian