#چاپار | هفت روز در هفت دقیقه#Chapar | 7 Days in 7 mins | 2021/09/04 |

چاپار|هفت روز در هفت دقیقه
Chapar | 7 Days in 7 mins
28/08/2021
خبرنامهٔ هفتگی ونکوور به فارسی
Vancouver Weekly News in Persian
مشروح این خبرها و خبرهای بیشتر در
Chapar.ca