بازگشایی PNE و خبرهای دیگر / هفت روز هفته در هفت دقیقه