چاپار، هفت روز درهفت دقیقه / Chapar Vancouver News, 7 Days in 7 mins/ 26/03/21