چاپار ۷ روز در۷ دقیقه غول ۵ و نیم متری قرمز در ونکوور و خبرهای دیگر ۲۰۲۱/۳/۱۲