چاپار-۷روزدر۷ دقیقه – ونکوور از مردم برای کاهش تعداد غازها کمک می‌طلبدو خبرهای دیگر … ۲۰۲۱/۳/ ۵